اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:شنبه 28 آبان 1390-10:56 ق.ظ

بازگشت به شهید کاظیمی.

ما کم کم به حا دثه دلخراش بغلان نزدیک می شویم در این  حادثه بزرک نماینده های مردم ، شاگردان مکاتب وده ها افرادی دیگر به شمول معمار 


وحدت ملی شهید کاظیمی جان خودش را ازدست داد و حکومت ضعیف کرزی در دست  گیری حاملان اصلی این حادثه بس بزرگ هیج اقدام نکرد .واین بی کفایتی حکومت نشان داد که خون شهدای عزیزما هیج ارزش برای اقای کرزی ندارد.

هر    چند کالبد این شهید بزرگ  از مرخصی بر نمی گردد، روحش حضور او را در قلمرو دل ها ، جغرافیای ‏سیاست ، گسترۀ فهم و جرگۀ نخبه گان جاوید، آئینه داری می کند.این قوی ترین شاهدی است که همه ‏شاهد آنند. این همان ارزش جاودانه یی است که آدم کشان قادر به مصادره و تاراج آن نشدند و ‏خوشبختانه بعدازین هم صاحب چنین توانی نخواهند شد. این یگانه برگۀ تسجیل بازگشت به سوی ‏کاظیمی و ایده آل های اوست.‏
مقدرات کاظیمی چنان بود که در برخورد سیاسی، استدلال ومقاومت و کار آموزده گی حرفه یی، به ‏جای آن که هشدار، نگرانی و تکانه یی بر انگیزد، رود بار نفوذ و دم گرم و پیشروندۀ خود را بر ‏اعتماد خانۀ مخاطبش جاری می کرد. سیمایش به طور غافلگیرانه یی متعارف و لبخندش به طرز ‏اجتناب ناپذیری مرز بی اعتمادی را می شست و حتی بر عواطف و حس داوری آدم های بیگانه و ‏مظنون سرایت می کرد. او یکی از شخصیت های استثنایی بود که از همان اغازی جوانی ، از ‏آموزگار تجارب سخت و انباشته از چالش های اغواگر، چنان آموخته بود که ازگردنه های فشار ‏احساسات، ظن مذهبی و بسته گی های مکروه قومی ، سینه کشان عبور کند و در دور بعدی با ‏مجموعه یی از دیو های درونی و آسیب های انسانی تصفیه حساب کند. از همین جا بود که شاخصه ‏و عناصر "رهبری" در شخصیت او تا حد زیادی به همزیستی رسیده بودند. در تاریخی که ما شاهد ‏آنیم، بسیار اندک اند کسانی که همچون کاظمی بر چنین مدارجی از شخصیت و خود یابی تقرب کرده ‏باشند. او در ده سال پسین، از خود بیرون شده بود و از منظر خارج از خود به خویشتن نگاه می ‏کرد. این علامت بلوغ سیال در شخصیت کاظمی بود که بی تردید، نزدیکان وی بیشتر به این نکته ‏می توانند صحه بگذارند . در نگاه هایش هماره نیشخندی ملایم ، محو ناشدنی و خبیرانه موج می ‏زدند و نخستین حاصل رویارویی با وی ، حس اطمینان و حسن التفاتی بود که سراپای آدم را در می ‏نوردید. من عادت کرده بودم که با خود طوری فرض کنم که کاظمی قبل از آن که باب صحبت و ‏خوش آمد بگشاید، پیشاپیش، دام تبسم به سوی حافظه ام پرتاب می کرد تا قبل از آن که بر واژه ها ‏خلعت تشریفات لفظی در برکنم، حافظه ام را از روی حسن نیت تفتیش کند!‏..


نقطۀ پیوند :‏
سید مصطفی کاظمی به طور آشکار، دارندۀ شخصیت  منحصر به فرد بود. تسلط وی بر مسایل ‏فرهنگ  و تاریخ ، شاخص کلیدی تفاوت وی از سایر هم قطارانش به حساب می آمد. سطح مطالعات ‏و دریافت های وی از روند فلسفۀ اجتماعی و فرهنگ ، بس بلند و عمیق بود و او این شاخصه را در ‏خود تقویت کرده بود که از مجموعه دریافت ها و انگاشت های خویش، ره به سوی بالنده گی و کمال ‏باز کند. اما قدرت فکری او در کشف زوایای پنهان مسایل در هم تنیده سیاسی و تحلیل قضایای ‏متعارف و حتی خارج از قاعده پیش بینی های معمول ، از ویژه گی هایی بود که در شخصیت سایر ‏رهبران کمتر به مشاهده می رسید. به همان میزانی که درنفس رخداد ها نقب می زد، با صراحتی ‏باور نکردنی به توضیح و اشاعه تفکرات و یافته های خویش دست می زد. موازی با آن ، وی ‏زمانی که در دورۀ وزارتش در امور تجارت، برنامه های پراکنده و عمدتا تابع شعار را به طور ‏حیرت آوری خصلت اجرایی بخشید و در نظام جدید سرمایه گذاری خصوصی درافغانستان پس از ‏جنگ  تغییراتی جدی وارد کرد، قدرت نیرومند فراگیری در فلسفه اقتصادی نوین را به نمایش ‏گذاشت و بسیاری از کارشناسانی را که با دهل وکرنای تبلیغاتی در نهاد های اقتصادی و تجاری ‏کشور چسپیده بودند و گواهینامه های راست و دروغ خود را به رخ مردم می کشیدند، عملا در ‏حیرت فرو برد و نشان داد که تجربه مادر علم است و ظرفیت انسانی می تواند بدون ورق پاره های ‏بدون پشتوانه ، زنده گی یک ملت را دگرگون کند. وی بافتار سخت جان وارتجاعی ادارۀ فاسد میراث ‏سال های جنگ دروزارت تجارت را با تدبیری بی نظیر اهلی کرد و به آن ظرفیت و کارآیی داد. ‏بدین ترتیب ، کاظمی قدرت خود را در امر فرهنگ و سیاست واقتصاد مسجل کرد و خود را به حیث ‏نقطه پیوند بین این سه ارزش حیاتی در جامعه افغانستان در تاریخ معرفی کرد. فراز آیی کاظمی ‏درعرصۀ پرچالش سیاست و تصمیم گیری از درک و تهور سیاسی وی جدا نیست و درین زمینه به ‏تحقیقات گسترده یی نیاز است. همچنانی که این خصیصه در طرح و اجرای برنامه های تغییر ‏سیاست اقتصادی در کشور بسیار برازنده است. کاظمی  انباشته از طرح ها و راه کار های مشخص ‏در برابر موانع و آسیب پذیری های برنامه های اقتصادی بود و برای حل موانع، از کوتاه ترین راه ‏قدم می گذاشت و در وضعیتی که بعد از تاسیس حکومت مؤقت درافغانستان ، دسته های بی شمار ‏کارشناسان امور اقتصادی با خیالات متفاوت واغلب متضاد با روند واقعی زنده گی و نیاز های مردم ‏وارد صحنه شده بودند و هریک راه خود را در مطالعۀ حقایق جاری کشور گم کرده بودند، حقیقتاَ به ‏عنوان یک مدل درین عرصه عرض وجود کرد.‏
تجربه کاظمی دروزارت تجارت سال های اول پس از طالبان ، که دقیقاَ موانع اصلی را آماج می ‏گرفت وبه سرعت چاره سازی می گردیدند، هرگز در سایر وزارت های مملکت تکرار نشد. این ‏ویژه گی به نام کاظمی رقم خورده است. در شرایطی که سیستم فرسوده سنتی اداری در آن وزارت ‏متلاشی شده بودو نیاز عاجل برای برپایی یک نهاد فعال اجرایی ودارای قدرت تشخیص احساس می ‏شد، ایجاد یک چارچوب نظام اقتصادی دروزارت تجارت یک کار طاقت فرسا ، اما دارای اهمیت ‏خارق العاده بود. اجرایی کردن برنامه ضروری ایجاد اصلاحات در توزیع مجوز برای سرمایه ‏گذاران خصوصی ، موضوع ساده یی تلقی نمی گشت. محافظه کاران سنتی اقدامات کاظمی را درین ‏خصوص با اعتراضاتی روبه رو کرده بودند. اما به زودی ریفورم های کاظمی نتایج خود را نشان ‏دادند و از اثر فعالیت صد ها شرکت تجارتی درکشور، میلیون ها دالر را روانۀ خزانۀ خالی دولت ‏کرد. تدوین قانون سرمایه گذاری های خصوصی یکی دیگر از کارنامه های کاظمی است که امروز ‏ثمرۀ درخشان آن درسطح مملکت قابل مشاهده است. حضور ذهنی و تسلط وی در مذاکرات با نماینده ‏گان کشور های مختلف بر سر تثبیت موقعیت کلیدی و از لحاظ تجارتی – تعیین کننده- افغانستان ‏سبب شد تا قرار داد سه جانبه ترانزیت میان افغانستان ، ایران و هند با تأکید بر موقعیت برجسته ‏افغاتستان امضاء شود. کاهش نرخ تعرفه های گمرکی کشور های اروپایی در برابر کالا های تجارتی ‏افغانستان ، دست آورد بی بدیلی بود که به مردم افغانستان این امکان را میسر گردانید که محصولات ‏افغانستان به آسانی در بازار های جهانی راه پیدا کند و بدین وسیله رونق تجارت ودر آمد ملی را ‏تقویت کند. تکیه بر جلسه های طولانی و ریختن یک مشت پیشنهادات بر روی کاغذ که امروز جزو ‏متداول کارها در افغانستان شده است، در دکترین کاظمی اهمیت چندانی نداشت و کف دست یک ‏تعداد " پیتزا فروشان" و "نگهبانان قبرستان موتر های کهنه در کشور های بیگانه " را به درستی ‏خوانده بود و بار ها اتفاق افتاده بود که مدیریت انعطاف آمیز و بدور از کاغذ بازی های بیروکراتیک ‏کاظمی در سامان دهی پیچیده ترین مسایل تجارت، ثمره های زودرس و سودمند خود را آشکار می ‏کرد. بسیاری از نماینده گان مجلس نماینده گان به این باور اند که کمیسیون اقتصادی مجلس تحت ‏رهبری کاظمی ، روند ارزیابی و راه جویی معقول مبتنی بر اصل شفافیت را به هدف حل موانع و ‏چالش های اقتصادی کشور آغاز کرده بود.‏


غرش رعد در آسمان صاف:‏
ترور تکان دهندۀ کاظمی دریک مأموریت ملی آن هم در شمال کشور، یک زلزلۀ وهمناک روانی ‏بود، با این تفاوت که ( با توجه به نشانه های ابهام در حادثه و نگاه های متفاوت مقامات رسمی وغیر ‏رسمی به آن) ، مجریان ترور، برای نهایی کردن محاسبه های خود، وقت کافی داشتند. محمد یونس ‏قانونی رئیس مجلس نماینده گان در مجلس یاد بود آقای کاظمی در سیتی سنترکابل گفت که مقامات ‏پارلمان یک هفته پیش به کلیه ادارات امنیتی و اداری مرکز و لایت بغلان ازسفر هیأت پارلمان به ‏سرپرستی کاظمی رسماَ اطلاع داده بودند. حالا که ترور کاظمی و همراهانش همچون رعدی در ‏آسمان صاف تصورات و پیش بینی های بسیاری از مردم غرش کرده است ، اثرات این تکانۀ مهیب ‏، نوعی هشیاری گریز ناپذیر برای کسانی است که هنوز هم باورمند نشده اند که خصلت اصلی ‏کشمکش های دور کنونی، استثنا کشی در جامعۀ افغانستان است. مقامات دولتی برخلاف آن چه وعده ‏داده بودند، رد پای عوامل اصلی این حادثه مرگبار را شناسایی نتوانسته ویا روی برخی ملاحظات ‏غیر قابل اعلام، از ادامۀ اصرار برای یافتن سرنخ طفره رفته اند.‏
اگر مجموعۀ عوامل سیاسی ذیدخل درین حادثه را یک لحظه کنار بگذاریم، انگیزه اصلی آن به ‏نظریه های کاظمی و روش های قاطع کارشناسی او در ارزیابی اوضاع اقتصادی کشور بر می ‏گردد. دیدگاه کاظمی دقیقاَ گروه های و دسته های مافیایی پیچیده در بدنۀ اقتصاد بیمار مملکت را ‏هدف گرفته بود. بدون شک مافیای سیاسی نیز به عنوان بازوی توانمند و تکمیل کننده این مافیا در ‏کشور عمل می کند. از یک نظر، ترور کاظمی با توجه به مأموریت تفتیش و بررسی ازنهاد های ‏اقتصادی بغلان ، به طور قطع یک ترور سیاسی واقتصادی است. اگر تاثیرات بعدی این رویداد را ‏درسرنوشت سیاسی افغانستان به  دور جداگانۀ مطالعه و تحقیق حواله کنیم، می توان گفت که مجریان ‏این حادثه دو هدف را زدند و از یک نظر، به هردو اهداف خود دست یافتند. انکار طالبان از ‏مشارکت در قتل عام بغلان چهرۀ یک واقعیت درشت وخطرناکی را افشا می کند که مبارزه میان ‏جناح های متخاصم در دولت کنونی به شکل نگران کننده یی ریشه دار است و گذر افغانستان ازین ‏ورطه، با زنجیرۀ دامنه داری ازین نوع انفجار ها درآینده نیز سرو کار خواهد داشت. گذشته از ‏‏"محکومیت " لفظی  این فاجعه از سوی عده یی از شخصیت های خارجی، نکتۀ معنی دار درین ‏قضیه آن است که نیروهای بین المللی ضمن نایده گرفتن این مصیبت، از اعزام یک گروه ویژۀ ‏تحقیق به هدف دسترسی به حقایق قتل عام بغلان نیز خود داری کردند. وقتی در جریان سال جاری ‏یک گور دسته جمعی در شمال پایتخت کشف شد،بلافاصله تمامی نهاد های حقوق بشری و همچنان ‏هیأت رسمی سازمان ملل به کابل رسیدند و هیاهوی تبلیغاتی چاق کردند و خواستار معرفی و افشای ‏عوامل گور های دسته جمعی شدند؛ اما این سوال بزرک و تردید برانگیز که در قتل عام بغلان چرا ‏آب از آب تکان نخورد و هیچ نهادی از حقوق بشر سخن نگفت و عمق این فاجعه را جدی نگرفت؟ ‏یک لحظه تصور کنید: اگر درحملۀ گستردۀ بغلان یکی از وزرا و یا مقامات برجستۀ وابسته به تیم ‏رئیس جمهور جان خود را از دست می داد، چه معرکۀ رسانه ای و سیاسی بر پا می شد! اما آقایان ‏از مسند فارغ از مسئولیت چنین انتظار دارند که نباید بیش ازین در خصوص ریشه یابی این قتل عام ‏پا فشاری کرد و بر داد خواهی مردم و خانوادۀ کاظمی و ده ها تن از معدومین حادثه برچسب ‏‏"استفاده سیاسی " می زنند و فراموش می کنند که این قتل عام ، درواقع یک سوء قصد سیاسی بود ‏که مرحله به مرحله تطبیق گردید. کاظمی قبل از آن که به حیثسخنگوی "جبهۀ ملی " مورد نظر ‏باشد، به عنوان متخصص امور سیاسی و اقتصادی و یک رهبر میانه رو وسالم اندیش ،سال های ‏برای تحقق فیصله های کنفرانس بن تلاش کردو خود از جمع همان مجریانی بود که درراه استقرار ‏نظام کنونی و تقسیم عادلانۀ قدرت ، جایگاه سایر جناح ها و طیف های قومی را حرمت گذاشتند. ‏اکنون به نظر می آید که روند سیاسی از خط طبیعی خود خارج شده است و جای تردید است  در ‏صورت ادامه این حرکت ها که ما هرروز شخصیت های ملی خود از دست  مید هیم افغانستان یک باری دیگر به گذشته برخواهد گشت و حوادث دلخراش که یکی پس دیگری به وقوع می پیوندد این حدث گمان های را بشتر زنده می کند.

روح شان ویادش گرامی باد

شهید وحدت ملی استاد شهید کاظیمی.

 خزان 1390

مرکزی بامیان.نوع مطلب : سیاسی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic