اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:پنجشنبه 1 دی 1390-11:41 ق.ظ

کنفراس گزارش دهی تا سرحد خشونت!

طبق معمول از چند سال به این طرف حکومت محلی بامیان، از فعالیت ها وکارکردهای ادارات شان به مردم گزارش می دهد.
امسال هم این گزارش طی سه روز برنامه ریزی شده بود و ادارات دولتی در مدت این سه روزه فعالیت های کاری شان را طبق تقسیم اوقات ارایه کردند.

تاریخ 1/ 10/ 1390  که سومین روز گزارش دهی و،اخرین روزی کنفراس بود که  ریاست احیا وانکشاف و ریاست زراعت ولایت بامیان ازفعالیت های اداره های شان گزارش دادند.

این کنفراس از ساعت  8:30  اغاز شد و در اغاز اقای یونس باصر ریس احیا وانکشاف دهات فعالیت های خود .. 

راکه از طریق پروجکتور بسیار بصورت منظم تهیه کرده بود در این گزارشی شان که فعالیت های موسسیات های همکاری شان هم درج شده بود به صورت فهرست وار در جمع اعضای نماینده های مردم درسنا ومجلس نماینده گان ،اعضای شورای ولایتی ، نماینده ای مردم ، که از ولسوالی  ها  دعوت شده بود ، رسانه و جمع مردم  ارایه کرد .

بعد از ایشان انجینر عطای ریس زراعت بامیان بود، که از فعالیت اداره خویش گزارش دادند و بعد از ختم گزارش  ریس زراعت ،نوبت به سوال های اشتراک کنند ه  ها رسید .

و طبق معمول هرروز قبل از خواندن سوال های اعضای اشتراک کننده توسط مجری برنامه  اقای احمدی و اقای شفق  از شورای ولایتی سوال خود را که بسیار، به صورت منفی و احساساتی که تقریبآ یک جانبه و سیاسی بود از ریس انکشاف دهات مطرح ساخت .

انچه که احمدی ان را به عنوان سوال از ریس انکشاف دهات کرد به شکل زیر میباشد.

ریاست احیا وانکشاف دهات پروژه های شان همه قومی ، سیاسی  ،می باشد یعنی کار شان براساس قومیت می باشد،  این سوال شان و حرفی شان با واکنش تندی یک تعداد از اعضای اشتراک کنند های کنفراس قرار گرفت که اقای احمدی می خواهد مسایل را قومی بیسازد ، و مسایل قومی را بیشتر دامن می زند و این دور از  شآن یک نماینده مردم می باشد  که تمام فکر ذکری شان دامن زدن به مسایل قومی می باشد.

که باوساطت داکتر حبیبه سرابی والی بامیان این موضوع خاموش شد ، وجناب والی خودش در عقب مایگ قرار گرفت ، و حرف های خوب داشت و جناب والی صاحب  در سخنان خود یاد اوری کرد ، که با این منفی بازی ها ، عقده گشای های شخصی ، وقومی این کشور واین ملت تباه شد . واین عقده گشایهای منفی و قومی باعث این شده که ما همیشه عقب مانده ایم و از این منفی بازی ها ما نتیجه نگرفتیم و نه می گریم ، و این کاردرست نیست و هدف این کنفراس گزارش از فعالیت هاو ادارات دولتی را نشان می دهد و اگر یک اداره مشکل داشته باشد شما امدید، تا ان کاستی ها را برای ما گوشزد کنید نه این که  عقده گشاهای قومی وسیاسی داشته باشید و این کاردورنیست. که این سخنان والی به نحوه وضعیت جلسه را ارام ساخت  ،حرف های خوب بود و نشان دادکه والی صاحب در قبال این مردم دید مثبت دارد و از منفی بازی هاو پارتی بازی های سیاسی وقومی خوشش نمی اید ، وما هم تجربه والی دیگر را هم داریم که بر سری این مردم چه وضعیت بود حالا داکتر سرابی هرچه است برای این مردم بهتر از ان کسانی است که تجربه خود را برای مردم بامیان ثابت کرده است و افتاب بین دو انگشت پنهان نمی شودو این حرکت های منفی نماینده شورای ولایتی بامیا موضوع را می خواست قومی و سیاسی بیسازد.که این شایسته حرکت های این شورا نیست.

شفق نماینده دیگری شورای ولایتی بود که بسیار به صورت احساساتی سوال های شان از این دو اداره مطرح ساخت و این حرکات این دونفری شورا معلوم می شد عقده های شخصی نسبت به این ادارت می باشد.

ریاست احیا وانکشاف دهات که تمام نمانیده ها موسیسات همکاری شان حضور داشت به سوال اعضای اشتراک کننده ها جواب می دا د اما این حرکت دونماینده شورا ولایتی وضعیت کنفراس را برهم زد و فضای کنفراس که بشتر پرسش پاسخ  بود این دو نماینده شورا ولایتی فضای کنفراس ها با سوالات منفی خود قومی ساخت که دور از شآن و شخصیت نماینده های مردمی باشد.

بعد از صرف نان چاشت ریس دفتری مقام ولایت گزارش و فعالیت های دفتر ولایت و خلاصه از فعالیت های اداراتی بامیان ، وموسیسات همکاری شان را ارایه کرد .

اما انچه مهم بود در اخری این کنفرانس گزارش دهی می باشد که یک نماینده شورای ولایتی ارزیابی خود از این دو اداره که فعالیت های شان ارایه کرد و خودی والی ارزیابی خودش را از ریاست های خودش داشت می باشد.

اما اقای خلیل به عنوان نماینده شورای ولایتی  در ابتدا که بسیار با ادبیات دینی نقادانه خویش ، خواست  کار های  که صورت گرفته و اداراتی که فعالیت های خودش را گزارش دادند با این جملات  شروع کرد، ایشان در سخنان خود از حکومت مولای متقیان حضرت علی

(ع) یاد اوری وگفت که ما باید ان را الگو قرار دهیم، و مشکلات که در بامیان است با توجه به این که جامعه جهانی ، حکومتی مرکزی نسبت به بامبان توجه ندارد،  کمک نداردف اما نقص در کجا است ؟  رهبران ما؟ کم توجهی دولت و جامعه جهانی؟ یا خودی ما ؟ اما ایشان بشتر مقصر اداره محلی بامیان را عنوان کرد . وی در ادامه سخنانش از سودا وفروخت سه موتر مواد روغن که در دشت برچی فروش شده است که هدف شان ریاست معارف بود که چرا این عمل صورت گرفت است ؟

واز اعماری پل بسیار کلان شهری نوی ولسوالی ورث که تقربیآ 50 فصد مردم ورس را به مرکزی ولسوالی وصل می کند یاد اوری کرد، که در قسمت ساخت این پل نظرات تخنیکی خودش راا ارایه کرد که به جای سیخ 24 ملی سیخ 18 ملی را کار گرفته است ، که ریس انکشاف دهات فورآ از جای خودش بلند شد گفت جناب وکیل صاحب این یک افتراح محض است این واقعیت ندارد ، و من حاضرم این کار را ثابت می کنم هئیت  باید همرای ما در ساحه بیروید از نزدیک پل را بیینم و اگر این کار صورت گرفته است من باید جوا ب دهیم در غیری ان صورت چرا دروغ و تهمت ؟

و اقای خلیل در این قسمت جواب نداشت وایشان با یک جمع بندی ارزیابی خودش را از این کنفراس ارایه کرد که بسیار، زیاد واقع بینانه نبود .

اما جالب زمانی بود که والی بامیان در ختم کنفراس از فعالیت های ولسوال ها و ریاست های شان داشت ارزیابی می کرد و همین طور در جواب سوال های اقای خیلیل از شورای ولایتی  که از ادبیات دینی و توصیه های دینی در امری کار های اداری ، به اداره  محلی بامیان که در قسمت انتخاب افرادی چیز فهم ، وپا بند بودن به  قانون و حاضر بودن در کار های شان همیشه،  عنوان کرده بود . والی بامیان از خودی اقای خلیل  سوال کرد ، که از حاضری شورای ولایتی که باید نظارت کند ؟ و حضوری یک وکیل در شورا چه قدر اهمیت دارد ؟   وشما در هر ما چند روزه در شورا هستید؟  " و در انتخاب افراد چیز فهمم شورای ولایتی در کمیته انتخاب این افراد حرف اول را می زند و غیری حاضری های دوامداری که در شورا می باشد از این وضعیت که سوال کند ؟ این ها وبا ذکری چند نمونه  دیگر در حقیقت ان حرفی های که نماینده شورای  ولایتی زد همه شان را خنثی ساخت واین مثلی همان حرف ان مرد می ماند که هیچ عیب نیست و اگر هست در وجود دیگران است و این خود ش نشان داد که جناب وکیل شورا حرفی شان که قصد داشت حرفش را  به کرسی بینشیند  و دل اعضای اشتراک کننده ها از خودش  خوش بیسازد موفق نشد، ومردم موضوع برای شان روشن شد،  که اعضای شورای ولایتی چه قدر خودش به قانون احترام دارد؟ و چه قدر سوال ها وحرف های شان ملی و مردمی است ؟  نه قومی وسیاسی ؟ راجع به مشکل پل شهری نو ورس که بسیار تند ان را  مطرح ساخت ، بعد از ختم کنفراس در جای دیگر معذرت خواهی کرده و گفته که فلان اینجینر  این موضوع را به من گفت که این هم خودش نشان می دهد که جناب وکیل صاحب نظری تخنیکی شان درست از اب درنیامد.

وانجه که من خودم در ان کنفراس حضور داشتم و صحبت های که با چند تن از نماینده ای که از ولسوالی های مختلف امده بود  داشتم نظرات مختلف داشت بعضی شان به این باور بودند، که نفس این کنفراس گزارش دهی خوب است که ارایه  معلومات است برای مردم و بعضی دیگر از حرکت های این دوسه نماینده های شورا وضعیت را قسمی دیگر ارزیابی داشت ، که این نماینده هابجای کمک وهمکاری به دیگر در صحبت های شان مسایل قومی را مطح ساخت که این حرکت ها از ادرس شورای ولایتی و نماینده های مردم یک کاری خیانت به و حدت وهمدلی مردم بامیان می باشد که چطور یک وکیل شورای ولایتی در سخنانش بر دامن زدن این موضوع علاقه منداری دارد؟!نوع مطلب : گزارشات شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic