اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:شنبه 21 اردیبهشت 1392-09:23 ق.ظ

پیامد های تنش میان قوه اجراییه و مقننه

اوضاع افغانستان در هفته های اخیر بیشتر خبر سازشده است از نبرد نیرویهای افغان با ملیشه های پاکستان در ولسوالی گوشته  گرفته تا متهم شدنی تعدادی از نماینده ها ی مردم از سوی وزیر مالیه و داخله کشور.

مسئله استیضاح وزیرمالیه ووزیرداخله که ازسوی پارلمان مطرح شد که درین میان بخت باهردو وزیریاری کرد ونگون بختی ازآن افراد درگیردردرون پارلمان بود که سرانجام نتیجه مشخصی ازجانب پارلمان بدست نیامد. ..

تنش میان قوه مجریه ومقننه ازدیرباز مشهود وملموس بوده که ازابتدا هردو درجهت اصلاح سازی روابط سیاسی شان برنیامدند وحتی عده شان پافراترازحیطه کاری شان گذاشته وگاهی هم امواج ازافتراآت واتهامات را نثار یکدیگرکرده اند. نتیجه چنین کنش وواکنشها آن شد که هم مجلس اعتباروحیثیت خود رادرمیان مردم ازدست بدهد وهم دولت هرروزبیشترازدیروزمورد فشارهای ملی وبین المللی قرار گیرد.اماباید پرسید مشکل اصلی درکجاست ؟

درپاسخ به این سوال باید ابرازداشت که درافغانستان هنوزهم اذهان عامه باآموزه های دموکراتیک ناآشنامانده که یکی ازاین آموزه ها خرد جمعی وشعورلازم سیاسی می باشد که درافغانستان هنوزهم نایاب وکم پیداست. وتازمانیکه مردم افغانستان به این حد نرسند ومنافع ملی را  بعنوان  یک اصل انکارناپذیرقبول ننمایند بدون شک که نمایندگان برخاسته ازمتن مردم هم افراد کم مایه وبی ارزشی خواهد بود که باآمدن شان درمجلس نمایندگان بی نظمی بیش ازپیش زبانه می کشد درگیری های که اکثراً درمحیط پارلمان ازسوی بعضی ازوکلا به نمایش گذاشته می شود به میزان قابل توجهی ارزش پارلمان را درنزد مردم پایین آورده،  ازمؤثریت آن نیزمی کاهد اوضاع غیرمترقبه تأسف بارقوه مقننه مانع فعالیت های شان می شود وبدین ترتیب ابهت وجایگاه پارلمان به استهزاگرفته می شود .

نهاد بنام پارلمان که خانه ملت هم آنرا نام می نهند توسط خود اعضای آن بی اعتبار ساخته می شود که درین صورت احساس می شود که این نهاد ورکن اساسی دولت  خود به دست خود، به قصه مؤفقیت شان پایان می دهند .اتخاذشیوه های مغرضانه ونسنجیده مسیر کارراپیچیده ترازقبل نموده وحتی زمینه ناکامی را فراهم می کند درآن سوی دیگردیده می شود که اتهام بستن وافتراآت به مقامات ازسوی دیگرشرایط را حادترازقبل بمیان می آورد.که باید بجای اتهام وشایعه ساختن وبافتن،  درصدد بهبودی اوضاع شکننده کشوروحل معضلات بی حدوحصربرآییم .استفاده ازشیوه های نامعقول آن هم دردرون یک نهاد که قانون ازآنجابه بیرون داده می شود واقعاً نگران کننده وقابل تشویش است؛  که نیازمندی شدید به تغییر رویکرد رفتاری شان  احساس می شود. موج ازاحساسات وتنش های که درمتن قوای سه گانه احساس می شود محیط سیاسی واجتماعی کشور را تحت تأثیرات آزاردهنده خود قرارداده است . مجلس نمایندگان که ازسویی دربرآوردن نیازمندیهای مشخصه مردم درحیطه کاری خودشان مکلفیت دارند تا دررفع مشکلات مردم گام های مؤثربرداشته شود.بعضی ازوکلا تااندازه به همه چیزخواهی شان مصروف شده اند که دیگرمردم بیچاره را ازیاد برده اند.امااین مردم هستند که سکوی پروازاشخاص خوب وبد وخادم وخاین می شوند وآنان را به کام می رسانند.بنابراین اگرمردم به خرد جمعی وآگاهی لازم درزمینه انتخاب معقول برسند.دیگرکاررا به اهل کارخواهند سپرد.

و از طرف دیگر قوه مجریه کشور هم با سنگ اندازیهای شان در این مدت برروند کاری مجلس مشکلات را خلق نمودند و اتهام بستن به نماینده گان از سوی وزیر داخله و مالیه در این شرایط حساس کاری درستی نیست در صورتی که این ادعای شان درست باشد باید این دو وزیراسم ها نمایندهای مجلس را که در فساد دست دارند،  افشا کند تا حقیقت  پشت پرده که همیشه از آن گفته شده در نزد ملت افغانستان روشن شود؛  یا اینکه این وزیران حکومت  است که برف بام شان را به بر بام تعدادی نمایندهای مجلس می اندازد و با اتهام بستن میخواهد مشکلاتی را  که در اداره خودش وجود  دارد پنهان نگهدارد. بهرصورت افغانستان در شرایط حساس فعلی نیاز دارند که به طرف اصلاح  و ثبات حر کت نمایند ثبات که سال ها است از آن گفته می شود اما خبری نیست ، و این مسئولیت حکومت افغانستان و مجلس افغانستان است که ثبات و آرامش را در کشور برگرداند و افغانستان باید گام های بهتر و بییشتری را برای بیرون رفت از این مشکلات ومعضلات  بردارد تا افغانستان مسیر درست را در پیش گیرد. نوع مطلب : سیاسی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات