اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:جمعه 27 اردیبهشت 1392-12:41 ب.ظ

اعتیاد، جاده مرگ تدریجی در این کشور

امروزه درکشورما معضله جدیدی پا درعرصه حیات اجتماعی کشورگذاشته که این مشکل قشرجوان کشور را بیشترنشانه گرفته وهرروزبیش ترازدیروزتآثیرات ناگوارآن برپیکره اجتماعی وفرهنگی افغانستان رونمامی گردد. با آنکه بیش ازیک دهه ازعمرحکومت نوپای افغانستان می گذرد اما چالش ها وبن بستهای فراوانی این نظام را درگروخود محصورنموده وهر روز به میزان ناهنجاریها و نابسامانی های اجتماعی افزوده می گردد. یکی ازمواردکه بیشترین آسیب وبدترین تآثیر را درمحیط اجتماعی افغانستان ازخود بجاگذاشته، اعتیاد ورو آوری جوانان به مواد مخدر می باشد. جوانان کشورازاین رهگذربیشترین آسیبها را می بینند...


اوضاع شکننده کشوروضعف دولت درفراهم سازی اسباب معیشت درست شهروندان ونبود دولت مقتدرکه برتمامی عرصه های امورزندگی اجتماعی مردم نظارت داشته باشد فضا را تیره ترازقبل وخیره ترازدید شان نموده بطوریکه امید چندانی به بهبودی اوضاع ناگواراجتماعی به چشم نمی خورد.

براساس آمارهای که ازسوی سازمان ملل ودیگرمنابع رسمی داخلی وخارجی منتشرشده ازرشد بی رویه وتکان دهنده این هیولای مرگبارخبرمی دهند؛  وتولید آنرا درحال افزایش بیان میداند. واین درحالیست که مردم رنجدیده افغانستان بعدازپشت سرگذاشتن انواع محرومیت ها ورنجها این بارطعم تلخ پدیده شوم اعتیاد را می چشند. که اگردرامر کاهش وازبین بردن این آفت شوم گامهای جدی وکارآمد ازسوی دولت ونهادهای بشردوستانه صورت نگیرد دیری نمی پاید که این وضع سراسراندام جغرافیای افغانسنان را فراخواهد گرفت ؛ وآنگاه شاهد دهان گشودن افعی خطرناک اعتیاد خواهیم بود که درآن صورت امید به بهبودی اوضاع به کمترین سطح تنزل  خواهد نمود .

نسل جوان کشورکه عنصر پویا، کارآمد وخلاق این سرزمین میباشند اگر به این دام مهلک درتله افتند دیگرچه امیدی ازسایراقشارجامعه می توان داشت. بنابراین نباید شاهد به هدر رفتن چنین نیرو بالقوه ومفیدی بود وهم نباید نظاره گرصحنه های دلخراش به کام مرگ رفتن جوانان برومند این مرزوبوم باشیم .گذشته از این تآثیرات مضرمواد مخدردرسطح افغانستان تمام نمی شود؛ بلکه این آفت شوم انسانهای دیگررا دراقصی نقاط جهان هدف ونشانه می گیرد وگریبانگرجوامع دیگرنیزبوده وهست. نبود قوانین سخت گیرانه  درین کشوربه فرصت طلبان این چانس را ارزانی داشته که به تولید آن بیش ترازپیش همت گمارند وسرنوشت جوانان را به گونه نافرجام رقم زند.

بنابراین دولت افغانستان باید توجه جدی درین راستا نموده وعواملی که سبب تولید و افزایش آن می شود را ازمیان بردارد .ایجاد مشاغل و آموزش های حرفوی ازجمله مواردی هستند که سبب کاهش معتادین می شود.نقش نهادهای آموزشی و وقایوی هم ازاهمیت اولیه برخورداربوده می تواند تااندازه چشمگیری جوانان را ازرفتن به لبه پرتگاه نجات دهد.  نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic