اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:---

کمیسون مستقل انتخابات از دفاتری ولایتی تان چه خبر است؟

(به قول سخن گوی شما ما طبق قاقون کارمی کینم وکار های ما در ولایات درست هستگ.)

انتخابات بد نام ریاست جمهوری  ثابت ساخت برای مردم افغانستان که دیگر در ین کشور حکومت قانونی اهمیت ندارد...

 وانچه درنزد دولت مردان ما اهمیت دارند بدست اوردن قدرت است این کاررا ازهر  طریق که بتواننداانجام می دهد  .ودرین کار یگانه خیانت بزرگ را که انجام دادند اقای لودین وتیم  خیانت کار شان بود که با ارای مردم افغانستان بازی کردند فکر می کردند که برای همیشه در (درباری پادشاه )حضور دارند اما روزگار وفا نکرد  اقایون خانه نیشن شدند در یغآا!

اما فعلا انتخاباتی پارلمانی  گذشت. با امدن محترم اقای معنوی در کمیسون انتخابات انتظار داشتیم تا تغیراتی اساسی  در خودی کمیسون و دفاتری ولایتی شان بوجود اید که در  ولایات ما  صرف شاهد تبدیلی روۀسای کمیسون بودیم این ریس ها صرف از یگ ولایت به ولایت دیگر  رفتن .  در حالی که اینها خودی شان در تقلب گذشته دست داشتند چطور می شود بازهم اعتماد کرد بالای اینها؟  این بار قسمی که در کارکردی دفاتری  ولایتی شان می بینیم  باید در انتیظار تقلب سازمانیافته تر ی خواهیم بود .که دیدیم.

ازجمله می توان از دفتری ولایتی بامیان نام برد که خودم از نزدیک با کار این کمیسون اشنا هستم که در دوران قبل یگ خانم بی سواد وکم تجروبه به اساس زدوبندای که داشت درراس کمیسون  قرار داشت  ودرین دوره کسی دیگری امده . اما انچه مهم است نفس این کار است چرا افرادی که در ارای مردم دست برد می زند باز هم زمینه کار برای شان مساعت می شود؟. در کمیسون انتخابات بامیان  جوانانی بااحساسی  هستند که دلسوز به این مردم واین ملت است و اروزی خدمت دارند وروحیه کار وتلاش را دارند .اما درمقابل افرادی هستند   که توسط حمایت های حزبی شان بشترین مسولیت های مهم این کمیسون را دراختیار گر فتن ودر استخدام افراد نظر ات انها مهم است   که حرف اول  را می زند نه کمیسون  انتخابات . ودرجمع افرادی هستند که در انتخابات های گذشته درین کمسون کار کرده وتجاروب خوب دارند اما این که حمایت های حزبی وقومی ندارند درکمیسون جذب نشدند  . یکی از دوستان می گفت  چند نفراز  محصلین دانشگاه که  فعلا در دانشگاه مصروف درس هم هستند اما در کمیسون انتخابات  درپست های مهم کمیسون کار می کند در حالی که طبق قانون ومقرارات کارمند کمیسون از ساعت هشت صبح  الی چهار عصر در اداره حضور داشته باشد.  اما چطور می شود که اینها هم در  دانشگاه بامیان  مصروف درس باشد وهم در کمیسون حضور داشته باشد؟ و اینها بدون کدام برخورد قانونی استخدام می شود به نفع حزب شان در کمیسون کار می کند . که نتیجه کار شان را هم به نفع حزب شاان دیدیم که دیگر اگر شرم دارند کفایت می کند.   مردم هوشیار شدند.  از جمله این افراد می توان از کسی بنام (ابرار)نام برد که بیشترین دخالت های غیری قاقونی  رادرین کمیسون انجام می دهد . پس در کل می توان گفت که هیج معیار واصولی در استخدام افرا د درکمیسونی انتخابات  وجود ندارد  .واین نشان می دهد که که محترم اقای معنوی از دفاتری ولایتی خود هیج خبری ندارد اگر خبر دارد برای  شان   چیزی دیگری گزارش داده می شود و این جای بسیار تآسف استکه درین مسایل بسیار مهم وسرنوشت ساز یعنی انتخابات مسولین کمیسون انتخابات این موضوعات را نادیده می گیرد وهیج توجه نمی کند..پس معلوم است که ما یگ انتخابات شفاف وعادلانه نخواهم داشت  در اینده . واین بی توجهی مقامات کمسیون انتخابات مساوی است به یگ انتخابات غیری شفاف وغیری عادلانه .واین بی توجهی واین بی قانونی تجربه ای  است که ما درگذشته شاهد شان بودیم .واین کم توجهی نقطه است درست در مقابل خواست ها واروزی مشروع مردم افغانستان که خواهان برگزاری یگ انتخابات شفاف وعادلانه می باشد .اما مقدمه کاری این کمیسون کم کم نشان می  دهدکه مادر اینده یگ انتخابات شفاف نخواهم نداشت . بنده  باورم این است تا زمانکه فرهنگ قانون وقانون پزیری در این سرزمین نهادینه نشود بعید خواهم بود که مردم ما ازادانه دراینده در تصمیم گیرهای کلان سیاسی واجتماعی  انچه که باید شاید باشد سهیم باشد.

  مشکل ما افغان ها این است ما از قانون پش حرکت می کینم وحرف ما مافوق قانون است احساس مسولیت، وطن دوستی ،در قیبال این ملت متاسفانه دولت مردان ما ندارند وما یگ باری دیگر اروزمندیم که کمیسون انتخابات انچه مسولیت دارند انجام دهد  تا زمینه یگ انتخابات ازاد وعادلانه را مساعد سازد .نوع مطلب : سیاسی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic